بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان و صنایع سرمایشی،گرمایشی مشهد-تیرماه 97

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان و صنایع سرمایشی،گرمایشی مشهد-تیرماه 97

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیات

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش اصفهان - دی ماه 96

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز - آبان ماه 96

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایش و گرمایشی تهران - آبان ماه 96

96 بیستمین نـمایشـگاه بین المـللی صـنعت سـاختـمان ( معمـاری و عمـران ) و صنـایع سرمـایشی و گـرمایشی مشـهد-تیر ماه

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان - آذر ماه 95

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز-آبان ماه 95

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران - مهر ماه 95

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران)و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد-تیر ماه 95

پنجمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی رشت -دی ماه 94

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان - آذرماه 94

چهاردهمین نمایشگاه تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی،مهرماه94

حضور شرکت پاژندپاد در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایش و گرمایشی مشهد 1394

ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع خرداد 1394

سیزدهمین نمایشگاه تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی،مهرماه 93

 کنفرانس سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع

دوازدهمین نمایشگاه تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی،مهرماه 92
نقشه