» محصولات » Frost » انواع چیلر » چیلر هوا خنک

انواع هوا آب خنک

چیلر هوا خنک مدل ORION VR
FROST ITALY فراست ایتالیا
Cooling Capacity: 166.8 kw to 1103.6 kw
چیلر هوا خنک مدل THOR-R
FROST ITALY فراست ایتالیا
Cooling Capacity: 228 kw to 1528 kw
چیلر هوا خنک مدلORION R-MC
FROST ITALY فراست ایتالیا
Cooling Capacity:110.8 kw to 684 kw
چیلر هوا خنک مدل TAURUS-R
FROST ITALY فراست ایتالیا
Cooling Capacity: 62.6 To 80
چیلر هوا خنک  مدل VEGA-R
FROST ITALY فراست ایتالیا
Cooling Capacity: 90 kw To 320 kw
چیلر هوا خنک مدل DRACO-R
FROST ITALY فراست ایتالیا
Cooling Capacity: 40 kw To 51 kw
چیلر هوا خنک مدل ATMOS-R
FROST ITALY فراست ایتالیا
Cooling Capacity 20 kw To 29.4 kw
چیلر هوا خنک مدل SIAL-R
FROST ITALY فراست ایتالیا
Cooling Capacity 5 kw To 15 kw
چیلر هوا خنک مدلORION VR HT
FROST ITALY فراست ایتالیا
Cooling Capacity:177.3 kw to 957.2 kw