شرکت پاژندپاد / رویدادها

رویدادهای شرکت پاژندپاد

 

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان و صنایع سرمایشی،گرمایشی مشهد-تیرماه 97
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش اصفهان - دی ماه 96
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز - آبان ماه 96
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایش و گرمایشی تهران - آبان ماه 96
96 بیستمین نـمایشـگاه بین المـللی صـنعت سـاختـمان ( معمـاری و عمـران ) و صنـایع سرمـایشی و گـرمایشی مشـهد-تیر ماه
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان - آذر ماه 95
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز-آبان ماه 95
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران - مهر ماه 95
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران)و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد-تیر ماه 95
پنجمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی رشت -دی ماه 94
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان - آذرماه 94
چهاردهمین نمایشگاه تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی،مهرماه94
حضور شرکت پاژندپاد در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایش و گرمایشی مشهد 1394
ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع خرداد 1394
سیزدهمین نمایشگاه تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی،مهرماه 93
 کنفرانس سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع
دوازدهمین نمایشگاه تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی،مهرماه 92